حالم بده ...... خیلییییییییییییییییییی :( 

:/ ..... 

کاش زود تموم شه ... خیلیییییی خستم ...... امروز خیلی روم فشار بود ........ امتحان ریاضی داشتم ... ریاضی اصن سخت نیس .. ولی انقد سوالا طولانی بود وقت کم آوردم ... نیم ساعت بیشتر نمونده بود من هنوز 10 سوال طولانیو جواب نداده بودم ......... خیلیم کم خونده بودم ... خیلی استرس داشتم ....... گردن و دستمم درد میکرد .... چشام میسوخت .... فرمولا یادم نمیومد ... 

خیلییییییییی حالم بده ...