(^_^)

 ببیـــن عـــزیـــزمــــ…..

گــنده ی گنـــده هم ک باشـــے تـــازه میشــــے بــادیــگاردِ مـــن. . .

 ...عقـــب وایســـا…