هــــــــه...

↝ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ⇜
حـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷـ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ نفهم.

هــهه

تـــ+ـــویـــی ـکـــه ~ فِـــک مـــــیـــــــــــــکنــــــــــــ خــــــــیلی بـــالـــایی

← یــــــــــــه لَحظِه بــــالـــــــــــــا رو نــیــگا ........ Hi kochooloo

بَـعضیٰا با مَن لَجِ لَجَن✔✔

آخه نیستم مِثل خودشون لَجَن✘ .