عیدتون مبارک ... :) ... مریم میگه پست تبریک عید بزار شاید شفا پیدا کنی ... من نمیدونم مگه من چیکارم ؟؟؟!! ولی کار ساز نیستش :) خود مریمم میدونه ... 


الان دقیقا دچار دوگانگی شدم .... فردا امتحان هندسه دارم ... نمیدونم باید بخونم یا آهنگ گوش کنم ... :/ ... حوصله ندارم خب ...

 اصن حس خوندن نیستش ... 

دعا کنین برام که گند نزنم :) ...