مریمی؟

باهام قهر که نیستی میدونم

چون اگه قهر باشی به خدا دق میکنم 

میدونی وقتی اون جملرو خوندم چه حالی شدم؟

مگه همیشه موفقیتمو نمیخواستی؟

مریمی من با این راه موفق ترم گلم 

بعدشم یادگاریامم پیشته قلبمم پیشته نامرد چرا اینجوری میکنی؟ها؟

اگه دیوونم کنی دیگه هیچی دست خودم نیستا میگم کون لق درسو میشینم تو خونه 

البته فک نکنی که کارای خونرو میکنما نخیرم خودت دیدی خونه داریم درچه حده میشینم رمان میخونم فقط :)

هیچوقتم فک نکن من رفیق نیم راهم برات عزیزم 

به جون خودت که اون روز پشت تلفن اولین بار بود که واقعی جونتو قسم خوردم برام سخت بود اینکار ولی خب 

مریمی؟از دستم ناراحتی هنو؟اگه نیستی همین الان یه لبخند بزن برام 

مریم خیلی میترسم دیگه هیچوقت دوستی به خوبیه تو پیدا نمیکنم

چون هیشکی برام مریم نمیشه 

تو قلبت از من خیییییییلی پاک تره برام دعا کن همیشه موفق باشم مثه همیشه که وقتی بهت میگفتم آروم میشدم خب؟قول میدی؟

مریم اینو بدون خیییییییییییییلی دوست دارم حتی یه روزم نبوده که از ذهنم بری بیرون خواهری 

ان شالله هردومون موفق بشیم 

عاشقتم پرچمت بالاس گلی 

:(((