ای خاک تو گورت

               کی میخوای آخه آدم شی؟

         همش دنبال عکسای خاک برسری باش

             خدایاااااااااااااا توبه