خِِِِدا میشه خودت بهم کمک کنی؟؟!!

همونطوری که به همه کمک میکنی
دست همرو میگیری بلندشون میکنی

سردرگم شدم

خودت کمکم کن از خودمو بنده هاتم توقعی ندارم ......

اتنظارم ندارم که بم کمک کنن چون وظیفه ندارن

خدایا دوست دارم راه درستو بهم نشون بده