از علی گفتن دلی خواهد چو طوفان بیقرار


از علی خواندن نفس خواهد ز عرش کردگار 


من چه گویم ؟ لال گردم، چون خدا خود گفته است #لافتی_إلا_علی_لا_سیفَ_إلا_ذوالفقار