دیروز تولدم بوود.................

روز دلگیری بود ......


اما 

بازم خدایا شکرت