تصاویر پروفایلی دخترونه


گاهی باید رد شد .... باید گذشت،

گاهی باید در اوج خواستن ، نخواست ....

گاهی باید کویر شد ، و با تشنگی انتظار باران از هیچ ابری را نداشت ...

گاهی برای بودن باید نبود ....