بردوشم سنگینی می کند!

این ثانیه ثانیه

فراموش شدنم...