بوسه های مجازی...!"""! 


هوسهای سرد...!""! 

آغوشهای خیالی...!"""! 

حرفهای مبهم...!"""! 

احساساتی از جنس دکمه های کیبورد...!"""! 

واین است سرانجام عشقهای امروزی... !"""! 

یکی بود.... و یکی نابود...!""""!