قبـــــلا جــوابــــــ خوبــــی رو با خوبــــی میـــــ دادنـــــــ

الانــــ شــدهــــ

مگهــــ منــــ ازتــــ خواســـتمـــــ !!!

!!!