حرف خاصی داری اینجا بوگو

                          چرتو پرتم تحویلم ندی

                                         پیشنهادیم داری بوگو