وبم چقد گه شده

اوووف

ولی بیخیالش

بیخیال همه چی

خوش باشین

بدرود