احساس تاسف
ﺑـﺮﺍﯼ ﺗﻤـﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧــﯽ ﮐـه
ﺑـﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯿـﮑﻨﻨــﺪ ...
ﺣـﺲ ﻧﻤﯿـــﮑﻨﻨـــﺪ 
ﻧﻤـﯽ ﺷﻨﻮﻧــﺪ 
نمیچشــند 
ﻓﻘـﻂ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻬـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ! 
خدایـــا 
به آدم هایت بیاموز 
تــــو خدایــــی نه آن ها 
دســـت از خدایی کردنـــشــان بردارند