تصویر زیبا برای پروفایل
خیلیا باهام حال نمیکنـלּ

چوלּ یکم رکم

یکم ωـرבم

یکم غُـבم

یکم تُخـωـم

یکم مغرورم

یکم بی اعصابم

یکم بَـב בهنم

اما هرچی هـωـتم

בورو نیـωـتم

نامرב و بی معرفـت نیـωـتم

اونایی کـہ از مـלּ بـבشوלּ میاـב

نظرشونو بنویـωـלּ روی کاغذ بنـבازלּ تو ωـطل آشغال

مـלּ برای اونایی کـہ בوωـم בارלּ زنـבگی میکنم