عکس های پارتی کوچولوها (عکس طنز)


                                 
                            دخــتــر بـــچــه : دوسِـــتــــــ دارم،

        پــســر بـــچــه : مـــثــل آدم بــزرگــــــا ؟،
  
           دخــتــر بـــچــه : نـــــــه ... راستـــــــکی ..!