فردا ولینتاینه هاااا
عشقولیای خودم ولینتاینتون موبارک باوشه
فداتونم دخملا(مریم رها پری مونا ...)
:)
:*