به سلامتی دلم! که برای کسی دلتنگ شده


که حتی روحش هم از این دلتنگیم خبر نداره…


دله دیگه شعور نداره ...


به سلامتیه دلی که خسته س ولی بازم رو پای خودش وایمیسته . . .


به سلامتی “ حکمت " که هر وقت به ما رسید شد “ قسمت"ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ

سلامتی دلتنگا نه دلسنگا

سلامتی سربازا نه چتربازا

سلامتی ناشیا نه ل.اشیا

سلامتی رازدارا نه نازدارا

سلامتی تو دلیا نه تو مخیا

سلامتی رفقا نه رقبا

سلامتی زجر دیده ها

سلامتیه خودم و خودت !


سلامتیه خودم نه واسه این حرفام ،

واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام !