عکس های عاشقانه تنهایی,عکس های عاشقانه زیر بارانگاهی دلت " به راه " نیست !!

ولی سر به راهی ... خودت را میزنی به " آن راه " و میروی .... 

و همه، 

چه خوش باورانه فکر میکنند ...

که تو ...

 " رو براهی " ...!