تصاویر پروفایلی دخترونه و عکس نوشته عاشقانه 95


من آدم نرفتن ام ،

آدم دوست موندن ،

یا اصلن آدم دیر رفتن ، خیلی دیر ...

اما 

وقتی برم  

دیگه آدم برگشتن نیستم ...

آدم مثله قبل شدن هم نیستم !!!!