میگَــنْ کــهـ "اخلاق" نَدارَم♚ْ ✬میگَـــنْ کـهـ زیادی خودَمـــو میگیرَم✬ْ 

⇙ولـــــــــــــــی⇘

♯ﻗـــــﺎﻧﻮﻥِ ﻣﻦ ﺍﯾـﻨﻪ :

♯ ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫمه نامردا ▶------ ﺳـــﮓ??

ﻭﺍﺳـــﻪ عشقم ▶------ ﺗـــﮏ??

واسه رفیق ▶------رگ¿¿

ﻧــﺎﺭﺍﺿﯿﺎﺷــﻢ ﺑﺮﻥ ﺑﻪ ▶----- ﺩَﺭَﮎ