₪← سلامتیــــــــه اونـــــــــــــایی... ツ

☜ کـــــــه دلشـــــــون و حـــرفشـــــون.

♚← یـــــــه رنگـــــــــــه →♚

✨◆• نـــــــــــــــــه اونـــــــــــــــایی کـــــــــــــه... •◆✨

??↯ فقــــــط دروغــــــاشون قشـــــــنگه ↯??