بگم بسلامتیه؟؟!
بسلامتی چی؟؟

بسلامتی روزگار؟
که پیرم کرد...؟

سلامتی زندگی؟
که هیچ جوری باهام راه نیومد...؟

سلامتی دل بزرگم؟
که شکست و هزار تیکه شد...؟

سلامتی چشام؟
که یکیش اشکه یکیش خون...؟

سلامتی دستم؟
که نمک نداره...؟

سلامتی آدمای اطرافم؟
که هیچکدومشون دوسم ندارن؟

سلامتیه چی؟