میگن:وروجـکم✘
میگن:از چشام شیطـنتْ میباره✘
میگن:خـِیلے حاضر جوابَم✘
میگن:زبون دارم این هـوا
میگن:همیشہ شادَم
میگن:صـِدا خنْـدِه هات هـمیـشـِگیـه✘
میگن:زلزلـه ام
✘ولى✘لامَصبـا ھَ‌مشـون ظاهِر بینن✘ْ
هیـشکى نِمیگہ
چرا چشام ایـنـقَد غَم داره؟!

اوووووففف