✘میترســــــــــــم از روزی که پسرم ازم بپرسه؟

✘ مامان اسمه عشقت چی بود؟؟؟؟؟!!؟؟ ✘منم اسمشو بگم!!!!!!!

✘ بگه إإ مامان اینکه اسمه منــــه!!!! 

✘آخ اگه بگیری چـــــــــــــــــــــــــــی گفتم!!!!!