امتحان فیزیکو دادم راحت شدم ...

همین چن دقیقه پیش از مدرسه اومدم ...

گردنم که شکس .. چشمامم که جایی رو نمیبینه ...

امیدوارم گند نزده باشم فقط ... 4 .. 5 صفحه بود .. ://///


یه ماه دیگه تابستون میاد :))) 

حتی فکر بهش هم خوشحالم میکنه ...