دلم گرفته ای دوست ...

هوای گریه با من ...

          

               گر از قفس گریزم  !...

کجا روم ؟ ... کجا من ؟ ...

              

               نه بسته ام به کس دل ...

نه بسته کس به من دل ...


               چو تخته پاره بر موج ...

رها ... رها ... رها من ...