سلامتی روزی که بیای بالا سرم 

جیغ بزنی بگی نفس بکش لعنتی منم پاشم بگم : 

کصافط خوابم این مسخره بازیا چیه درمیاری! :)����