وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه

وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه 

اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره 

این یعنی همه چی��