چقدر زیباست .... 

کســــــی را "دوســــــت" بــــــداریــــــم ، 

نـــه از رویِ "نــــــیاز"...... 

نــــه از رویِ "اجــــــبار"... 

و نــــه از رویِ "تنــــهایــــی ، 

فقـــــط بـــــرای اینـــــکه.. 

ارزشِ "دوســـــت داشـــــتن" دارد.