کاش میشد چندتا Angry Bird داشته باشی


هر کسی که رو اعصابته ول کنی تو سر و صورتش...

no asab ...