باید خیلی احمق باشی که فک کنی 

بعضی کارا از بعضیا بعیده 

همه چیز از همه کس برمیاد !!!!!!!