ساکتم اما درونم غوغایی به پاست 

تنهام اما دورم خیلی شلوغه ... مهربونم اما واسه اونایی که دوسشون دارم 

رفیق ندارم چون رفیقام پشتم نیستن

با هر نفله ای نمیپرم چون تک پرم 

سر پایین راه میرم چون زمین پام محکمتره از ...

کم میخوابم چون یه خواب ابدی تو راهه ...

آره عزیز دلم من اینجوریام ... (:)