خدایا ...

چه ساختن هایی که منو سوخت و چه سوختن هایی که منو ساخت

خدایا...

به من فهمی بده که از سوختنم ساختنی آباد به جا بمونه

همه بگن الهی آمین

:-)

دانای کل