☜♚ مــــــن یــــه روآنیَـــــــم. . .

فـــــــآزم خَـــــفَنه. .

تـــــو کـــــه جلــومــــی . .

آدم نمـــــــــیبینمت. . .

فکـــــــر مـــــیکنم. . .

یــــــــه عـــــنه . . .

بــــــــــری رو مــــخم. .

جــــــــآت تـــوو کفــــنه. . . ♚☞