ببخشید یکم بی ادبیه پستم ولی خیلی خوشم اومد ازش نوشتمش اینجا


هییییی 2نیاااااا

تو خودتو ارضا کردی

ولی من پاره شدمممم