دنیا کرد منو دست به سرم...✘
از نوک انگشت خستس تا فرق سرم...✘

زنـــــدگی مآ جَــــوونآ رســیدِه تَـــهِ خَـــط...✘
[ یــه نُقــــطهِ سَـــرهِ خَــــط]...✘

بـَعـضی وَقــتآآ تـَنهـآیی میـزَنهـِ بهـِ سـَرَم...✘
بـَعضـی وقـتـآآ میخـوآم قـیدِ خـودَمم بزنمَ