گــــــــــــفتم "بوســــــــــــیدن" روبــــــــــــلدی؟

از خوشــــــــــــحالی پر درآورد وگفــــــــــــت آره بــــــــــــلدم

گفتم: مــــــــــــنو خاطراتــــــــــــمو "ببوــــــــــــس"بزارکنار

هررررررررری!!!→❂ ✘ ههههههه اینجوریاست