هه اونی که اَلان مال شُماس
اونیکه تو آرزوی شُماس
مُدَتهاست جاش تو میس کالای ما بود
هَلاک ما بود وَلی در حد ما نَبود
واس هَمین پاسش دادیم
به شُما مَبارکتون باشه
ما تُف کَردیم شُما نوش جان کُن عَزیز
آره هانی سَقف آرزوهای شُما تَه خاطرات ماست...!