☆★زشت باش ✓★☆اما فیکـــــــــــ نباش✘خوشتیپ باش✓اما جلفــــــــــ نباش✘مغرور باش✓اما سگـــــــــــ نباش✘مشتی باش ✓شاخ نباش✘♡سلطان دلها باش✓اما دل شکن نباش ♡♥♥بزار همه عاشقتباشن اما توعاشق یکی باش♥♥خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘••°پله بسازاما از کسی بالا نرو✘بالا باش ✓اما چشمت به بالاسری باشه°°•••°دورت شلوغ کن ✓اما تو شلوغیاخودتو گم نکن°°••°•کسی باشکه واست دعوا کنن✓نه کسی کهبهش بگن واسم دعوا کن°•°¶ادعات نشه اماکسی باش کهاونا که ادعاشونمیشه جلوت خم وراست بشن¶♠♣طلا باش اما خاکی باش♣♠