*****مغرورم؟؟؟؟عشششششششششقم میکشه.... . .
تنهاااام؟؟؟؟ب خودم مرررربوطه!!!!! . .
از بعضیااا متنفرم؟؟؟؟ خودشون خواااستن.... . .
بعضیا رو فراموش کررردم؟؟؟حافظه ی خوودمه...!!! . .
لجباززززم؟؟؟آره چجوورمم¡¡¡¡¡ . .
کینه ایم؟؟ ب شما هیییچ ررربطی نداااره!!! . .
از من خوشششت نمیاااااااد؟؟؟مگه مجبورت کررردم¿¿¿ . .
قراره مث تو باشششم؟؟نوووووچ!¡!¡!¡!
.با من مشکل داری؟؟؟؟؟؟خوب مشکل خووودته..... . .
قابل تحمل نیستم؟؟؟؟اجباری ب تحملم نییییست¡¡¡¡¡ هرررری.....
ﻣﻦ ﻧــﻪ ﺣـــﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨــﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨــﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑِــﺖ ﮐﻨــﻢ !!
ﻧﻪ ﭘِﯿﮕﯿـــﺮ ﺍﯾﻨــﻢ ﺑﺒﯿﻨــﻢ ﺑَﺮﺩﺍﺷـــﺖ ﺑَﻘﯿـــﻪ ﺍﺯمن ﭼﯿـــﻪ !!
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣـــﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼِﺸـــﻢ ﻛﺴـــﻰ ﻧﻴـــﻮﻣﺪﻡ . . .
ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ ﺑﺨـــﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﭼِﺸــﻢ ﻛﺴـــﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘـــﻢ !..
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ... ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺩﺭﮐﻢ ﮐﻦ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺷﺮ ﮐﻢ ﮐﻦ ..