♜مَـــāmØـــن♜
☜ســیاهیِــه مُـطـلَـقـَم
مـَنــو اَز چـی میـتَرسـونـی؟
▪رَفـتَنِـت؟
☜هـِـرّی
▪نـَمـوندَنـِت؟
☜هـِـرّی
▪نـَخــواسـتـَنـِت؟
☜هـِـرّی
♜مـــَــāmØــــن♜
هـَمـِـه تـَرسـام ریـختِـه