بـــعـــضـــیـــآم هَــــســــتَن کِـــــه....

مــــــیــخـــوان بـــامـــــا بـــاشــــــن

ولــــــی.......

زوده واســشون کـــــه اینــــــقَده

بــــــالا بــــــــاشــــن