خودم آس...♥

رفیقام خاص...♥

دنیا مال ماس...♥

گور پدر اونی که مارو نخواس...♥

سرمون بالاس...♥

چون بالا سرمون خداس...♥

اینم راه راس=====♥

واسه اونی که مارو نخواس♥

عاره جووووونم دنیاماله منو رفقااااااااااااس♥