هرچه مغرور تر باشـــــی ،

تشنه ترند برای با تو بودن . . . !

و هرچه دســـت نیـــافتنـــــی باشی ،

بیشتر به دنبالت می آیند . . . !

امان از روزی که غروری نداشته باشی ،

و بی ریا به آنها محبت کنی . . .

انوقت تـــــورا هیچوقت نمیبیند . . .

ســــاده از کـــنارت عبور میکنند . . . !