�� ﻣﻦ ﻓﻘـــــــﻂ رو ﻣـــــــــــــﺦ ﻣﯿــــــﺮﻡ ��

⛔ﺍﺻــــــــﻼ دﻭس نـــــــﺪﺍﺭم ⛔

ﺗــــــﻮ ﺩﻝ❤ ﺑــــــــــــــــــــــﺮﻡ ��.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اِرتِفـــاعِ چِشـــمَم خِیلــی زیـادِه

آدَمـــایی کِه اَزَشْ اُفتــادَنْ

هیچـوَقت دیــدِه نَشُـــدَنْ✘✘✘

– –