• ما ترجیح میــــدیم بگــــن اوباشیــــم♂

تــــا عیــــن بعضیــــا گرد وتو خالــــی مثل o باشیــــم
  • ما ترجیح میــــدیم بگــــن اوباشیــــم♂

    تــــا عیــــن بعضیــــا گرد وتو خالــــی مثل o باشیــــم